A- A A+

قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

  • چاپ
  • ایمیل

قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

ماده 1- ايجاد و بهره‌برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد مي‌توان شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.

تبصره 2- شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت مي‌تواند در ساير شهرهاي همان استان بر نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

تبصره 3- اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانايي و درخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي‌شود.

تبصره 4- بهره برداري از كل تأسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه، خطوط انتقال، منابع سيستمهاي كنترل و غيره به عهده شركتهاي آب و فاضلاب مي‌باشد.

ماده 2- بانكها و شهرداريها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي‌توانند در اين شركتها سرمايه گذاري و مشاركت نمايند.

ماده 3- شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني، طبق مقررات اين قانون تجارت اداره خواهند شد.

تبصره- در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيأت وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي‌شود.

ماده4- با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهايي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره‌برادري از آنرا بعهده دارند منحل و كلية تأسيسات، ماشين آلات آبينه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي‌گردد.

تبصره1- با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد ( بدون داشتن سهامدار خصوصي ) به شركتها ي جديد منتقل و آن قسمت از تأسيسات، آبينه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خود ياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارايي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده 6 اين قانون قرار نمي‌گيرد.

تبصره 2- وزارت نيرو مي‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسانامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد.

تبصره3- در صورت توافق طرفين انتقال تأسيسات، ماشين آلات، ابينه حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده 5 صورت مي‌پذيرد.

تبصره 4- در صورتي كه هر يك از تأسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات، ابينه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

تبصره 5- كليه تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابينه، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و يا وزارت نيرو ( شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي‌گيرد.

ماده5- منظوره از: الف) تأسيسات، ماشين آلات، ابينه، حقوق و مايملك دولت ( وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه‌اي ذيربط و سازمان آب و برق خورستان به نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است:

1-  كليه سرمايه گذاريهاي دولت در امر تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه‌گذاري شده است.

2-  كليه وجوه ديگري كه براي تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه‌گذراي شده است.

ب) منظور از تأسيسات، ماشين‌آلات، اراضي، ابينه، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و مردم و وامهايي كه مسترد يا بخشوده شده است و در آمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

ماده 6- تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابينه، حقوق و مايملك وزارت نيرو ( شركتها آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه‌اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور مي‌گردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك بوسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

ماده 7- كاركنان دستگاههايي كه تاكنون عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليتهاي فوق فعاليت مي‌نمايند. با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي‌گردند و بر اساس مقررات اداري، مالي شركت تبديل وضع مي‌يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

تبصره- مشكلات مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي و بيمه و نظاير آن در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب و فاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماد8- وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

ماده9- هزينه‌هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه‌هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10- شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي‌باشند.

ماده 11- با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري دولت در امر توسعه تأسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه‌گذاري لازم جهت گسترش تأسيسات را نمي‌نمايد، اجازه داده مي‌شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذراي گردد.

سهم هزينه سرمايه‌گذاري تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شركتهاي جديد و همچنين تفكيكي‌هاي داخل شهرها براساس تعداد واحدها اعم از مسكوني و يا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تأييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.

ماده12- ارز مورد نياز اين شركتها براساس درخواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.

ماده 13- نقل و انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14- شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي‌توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي دولت تصويب مي‌شود استفاده كنند.

مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده 9 لايحه نحوه خريد و تملك اراضي... وزير نيرو خواهد بود.

ماده 15- داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع‌آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي‌نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املا ك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‌باشد.

ماده 16- تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجرا، كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلاً عهده‌دار هشتند.

ماده 17- به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني، فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون، شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيأت وزيران، اين وظايف را به عهده بگيرد.

مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18- آئين نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ يازدهم دي ماده يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

مطالب مرتبط

آمار حضور بازدیدکنندگان

1646234
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
887 بازدید
1310 بازدید
10838 بازدید
10838 بازدید
887 بازدید
62827 بازدید
1646234 بازدید

پیش بینی امروز
840

1.32%
11.45%
2.49%
0.06%
0.18%
84.50%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):9
9 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 09-07-1399, 09:16