کارشناس حقوق و دستمزد

  • چاپ

عنوان پست : کارشناس حقوق و دستمزد
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت گزارشات ماهانه کارکرد پرسنل از امور اداری ، بررسی لیست دریافتی و انتقال آن به سیستم کامپیوتری
• تهیه و تنظیم لیست پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه
• بررسی و محاسبه موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شامل تهیه لیستهای حقوق و دستمزد و حق ماموریت ، بن ، بیمه ، دارائی و ....
• صدور فیشهای حقوقی پرسنل و تحویل به آنها جهت دریافت حقوق و مزایا
• کد گذاری روی اسناد هزینه ، انجام محاسبات جهت تهیه گزارشهای آماری و حسابداری
• تهیه سند کسورات قانونی و پیگیری پرداخت کسور
• صدور اسناد مربوطه و تهیه گزارشات ماهانه حقوقی به بیمه تامین اجتماعی بانک ، دارائی و ... و تنظیم مدارک پرداختهای پرسنلی
• محاسبه مابه التفاوت حقوق پرسنل ، ذخیره سنوات و تسویه حسابهای قانونی
• انجام سایر وظایف محوله