شرح وظایف كارشناس رايانه

 • چاپ

شرح وظایف كارشناس رايانه

 • جمع آوري اطلاعات از سيستم هاي موجود و تجزيه و تحليل آنها و مشخص نمودن اهداف سيستمها و طرح ريزي سيستم مناسب و تعيين مسير منطقي هر يك از برنامه ها
 • تهيه و تنظيم پيش نويس متون فني مربوط به فرابري دادها و دريافت مشخصات كلي برنامه ها و تعيين جزئيات ( شامل بررسي وروديها ، طراحي ركوردها و فيلدها ، جداول خروجي و فايلهاي اطلاعاتي ) و براساس آن انتخاب بسته هاي نرم افزاري مورد نياز سازمان
 • همكاري با طراحان و برنامه نويسان به منظور تهيه و پياده سازي برنامه هاي كاربردي مورد نياز و ارتباط با مراكز نرم افزاري جهت پشتيباني سيستمها
 • تهيه برنامه و برآورد هزينه ها و منابع مورد نياز طرحهاي ذيربط و حصول اطمينان از صحت عملكرد و ارتباط منطقي برنامه هاي با يكديگر
 • تهيه و ايجاد سيستمهاي نرم افزاري جديد يا بهبود دستگاههاي جديد
 • تعيين روشهاي حفاظت و كنترل سيستمهاي رايانه هاي (مشترك) و همكاري در رفع اشكالات احتمالي و پشتيباني و نگهداري از سيستمهاي موجود
 • تهيه برنامه زماني اجراي پروژههاي سيستم ، تعيين نيازمنديهاي پرسنلي و نيازهاي آموزشي براي پروژههاي سيستم
 • آزمايش سيستم بوسيله دادهاي آزمايشي به منظور حصول اطمينان از انطباق عملكرد ، نتايج با خواسته ها و رفع اشكالات احتمالي
 • انباشت و تنظيم برنامه ها در حافظه دستگاهها با حافظه كمكي براي استفاده هاي بعدي
 • رفع اشكالات احتمالي كه در جريان استفاده عملي از برنامه ها پيش مي آيند.
 • ايجاد و پياده سازي بانكهاي اطلاعاتي و آزمايش صحت عملكرد و تهيه گزارشات لازم
 • حفاظت از دادها و سيستم هاي اطلاعاتي و تعيين فرمهاي ورودي و خروجي و عملكردهاي سيستم و توسعه روشهاي كنترل و حفاظت بانكهاي اطلاعاتي براساس دستورالعمل تهيه شده
 • نگهداري و پشتيباني و حفاظت فايل ها و سيستم ها و حصول اطمينان از عدم آسيب بانك هاي اطلاعاتي از طريق نصب و راه اندازي سيستمهاي حفاظتي جهت جلوگيري از ورود ويروس به سيستم شبكه اي
 • آشنا ساختن ، آموزش و راهنمائي كارشناسان و استفاده كنندگان مختلف براي استفاده مؤثر از بانك هاي اطلاعاتي نرم افزارهاي مورد استفاده و امكانات شبكه كامپيوتري
 • اجراي سيستم اطلاعات مديريت (MIS ) به همراه عهده داري مسئوليت ورود اطلاعات مربوط به گزارشات سيستم اطلاعات مديريت
 • مطالعه و بررسي و شناسائي نرم افزارهاي مورد نياز شركت و تداوم در بهبود نرم افزاري
 • شركت در سمينارها و كلاس هاي آموزشي و كاربردي جهت تقويت و ارتقاء دانش فني مرتبط با فعاليتهاي مربوطه
 • در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه در چارچوب وظايف شغل مورد تصدي