شرح وظایف كارشناس آمار

 • چاپ

شرح وظایف كارشناس آمار

 • مطالعه در موردنحوه جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم
 • همكاري در تهيه و طرحهاي فرمهاي مورد نياز ورود و دريافت اطلاعات با واحدهاي سازماني
 • طراحي گردش اطلاعاتي در سازمان و تدوين فرمهاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز
 • راهنمایی واحد های مختلف سازمانی در نحوه تکمیل فرمهای آماری و گزارشات و تقسيم كار بين گروههاي مختلف جمع آوري اطلاعات
 • بررسي نحوه جمع آوری اطلاعات و پيگيري در جمع آوري اطلاعات و آمار، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده به منظورمشخص نمودن روند پیشرفت فعالیتهای مختلف سازمان و نشان دادن نقاط ضعف آنها.
 • ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز در چارچوب اطلاعات مورد نياز
 • طبقه بندي آمار و اطلاعات و خروجيها
 • جمع آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مورد نياز شركت و كنترل اطلاعات جمع آوري شده براساس خروجي سيستم و نظارت بر ارسال به موقع اطلاعات
 • انجام محاسبات آماری و ریاضی مورد لزوم و ارائه گزارشات ادواري و آمار توجيهي در خصوص طرحها و بررسي اولويت اجراي آنها از دیدگاه اقتصادی
 • تهيه گزارشات مورد نياز با اجراي سيستم اطلاعات مديريت و پردازش اطلاعات و آمار جهت دسترسي كاربران