A- A A+
  • اخبــار
  • اطلاعیــه
  • امریه سربازی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/08/01 می توانند تا تاریخ 99/05/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

پیام مدیرعامل

دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

- دفتر بهبود بهره وری و توسعه پایدار:

- توسعه پایدار:

-       مطالعه برای دسترسی به مدیریت پایدار آب و خدمات فاضلاب

-       تبیین و پیاده سازی مبحث توسعه پايدار با نظرداشت مفاهیم پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی

-       بررسی راهکارهای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست در آب و فاضلاب

-       تعیین شاخص­های توسعه پایدار در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي و پیشنهاد و ارائه الگوهای پایدار تولید و مصرف در راستای بهره وری

-       بررسی اهداف و احصا شاخص های ملی و محلی در ارتباط با توسعه پایدار

-       بررسی و جاری سازی احکام اسناد بالادستی در زمینه توسعه پایدار

-       احصا و دسته بندی مشکلات در قالب حوزه های عملکردی (اقتصادی، قانونی، تکنولوژی، اجرایی و ...) و ارائه گزارش های لازم

- مطالعات و بررسی های اجتماعی:

-       فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایجاد ظرفیت‌ها، توانائی ها و قابلیت­های کمی وکیفی در ابعاد مختلف اجتماعی

-       بررسی و مطالعه جوانب اجتماعی طرح های توسعه ای

-       مطالعه و استقرار رويكردهای اجتماعي براي مديريت مصرف و تقاضا

-       ارزيابي پيامدهاي اجتماعي شيوه‌هاي تأمين و عرضه

-       ایجاد بهبودهاي رفتاري در زمينه مصرف آب

-       جلب مشاركت ذي‌نفعان در پايدارسازي منابع آب شرب

-       بهبود ذهنیت مردم و مسئولین از شرکت آب و فاضلاب

-       تعریف و ایجاد ارتباطات استراتژیک با ذینفعان و ذی مدخلان شرکت آب و فاضلاب

دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       دریافت و تمرکز سیاستها و راهبردهای مربوط و بررسی خط مشی های مربوط به عملکرد بر اساس سیاستها و برنامه ها

-       بررسی طرحها و پروژه ها و تعیین اولویت طرحها بر اساس اهداف و سیاستها با هماهنگی مسئولین و همکاران ذیربط

-       اولويت بندي پروژه ها و پیش بینی راهبرد تلفیق طرحها و پروژه ها بر اساس نیازها و اولویت برنامه و سیاست ها

-       همکاری در ارزیابی پیمانکاران

-       همکاری در بررسی اعتبارات مورد نیاز طرح ها و پروژه ها و پیگیری جهت جذب اعتبارات مورد نیاز طرحها

-       پيشنهادتخصيص جهت انجام طرح‌ها در مقاطع زماني مختلف،با اولويت ويژگي‌ طرح‌ها، پيشرفت فيزيكي و به بهره‌برداري مرحله‌اي رساندن آن‌ها

-       هماهنگی و انجام فعالیتهای مربوط به اخذ تخصيص و دستور حواله اعتبارات، تهيه بموقع اصلاحيه ها و جابجايي اعتبارات و پيگيري و نظارت بر پيشرفت كار طرح ها

-       ارائه صورت وضعیت مالي اجرای پروژه و سیستم کنترل اسناد و مدارک ارائه شده توسط ناظران طرح و پیمانکاران و تهیه اوراق مفاصا حساب

-       برنامه ريزي براي مطالعه منابع طرحهای آب و فاضلاب

-       همکاری در برنامه‌ريزي و تحليل عملكرد مالي معاونت‌هاي مهندسي و بهره‌برداري به لحاظ تطابق وضعیت مالی با موافقتنامه های موجود

-       برنامه ریزی جهت بررسی اسناد و اوراق مالی و پیشرفت طرحها و نظارت بر نگهداری حساب اعتبارات مختلف طرحها

-       پایش احکام متناظر با قوانین توسعه 5 ساله ،سند چشم انداز و سایر قوانین ابلاغی

-       تنظیم برنامه عملیاتی اجرای پروژه و طرحهای در دست اقدام

-       همکاری در تهیه فرمت و طرح های نظارت بر اجرای عملیات هر طرح و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه

-       همکاری در تعیین معیارهای مربوط به ارزیابی پیشرفت اثربخش اجرای پروژه در قالب اعتبارات تخصيصي واصلاح موارد انحراف

-       انجام فعالیتهای نظارتی و محاسباتی مربوط به کیفیت و نحوه اجرای پروژه ها در قالب روند پیشرفت پروژه و اعتبارات و تهیه برنامه زمان بندی کنترل و ارزیابی روند پیشرفت طرحها و پروژه ها

تهيه گزارشات مختلف از روند اجرای پروژه ها به تفكيك مشخصات قراردادي، مشخصات فني، انجام مناقصات مرتبط، مشخصات مالي، عملكرد ريالي و فيزيكي پروژه‌ها در مقاطع زماني مختلف شامل اسامي پيمانكاران، مشاوران، صورت وضعيت‌هاي مرتبط با هر قرارداد، ثبت موافقتنامه طرح ها و مشخصات فيزيكي و ريالي مرتبط با آن‌ها

دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       شناسايي و بررسي پروژه هاي آب و فاضلاب با قابليت جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي

-       اولويت بندي پروژه ها به منظور استفاده از منابع مالي

-       بررسی و نظارت بر برنامه زمان بندی پیشرفت پروژه طبق تقسيط اعتبار تخصيصي

-       آگاهي از روشهاي تأمين منابع مالي متناسب با پروژه هاي آب و فاضلاب و منابع سرمايه گذار، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي و اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشاركت ريالي و ارزي

-       نظارت برعمليات تصويب تسهيلات درخواستي با هماهنگي شركت مهندسي، استانداري، بانكها و ساير مراجع اثرگذار

-       تدوين برنامه هاي توسعه و ترويج مشاركت بخش خصوصي در زمينه پروژه هاي آب و فاضلاب

-       بررسي توسعه واگذاري كامل تصدي ها و انعقاد قراردادهاي طولاني مدت جهت ساخت، بهره برداري و مالكيت (BOO و BOT ) با هماهنگي شركت مهندسي

-       نظارت بر تهيه بانك اطلاعاتي سرمايه گذاران داخلي و خارجي

-       نظارت برتنظيم قراردادهاي خريد خدمات و يا محصول توليدي در قالب پرداخت مابه التفاوت تضمين شده با هماهنگي شركت مهندسي

-       نظارت بر پروژه هاي بهره مند از وام هاي بانك توسعه اي از قبيل بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و بانك توسعه و تجارت اكو (PMU)

-       راهبري و نظارت كامل و مستمر بر قراردادهاي خريد تضميني آب و پساب از طريق سامانه هاي آب شيرين كن و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب

-       راهبري و نظارت كامل و مستمر بر حسن اجراي موافقت نامه هاي وامي و فاينانس داخلي و خارجي، BOO و BOT

دفتر برنامه ریزی و بودجه

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

- دفتر برنامه ریزی و بودجه:

- برنامه ریزی:

-       مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات آب و فاضلاب

-       جمع بندی و تدوین پیش نویس برنامه های بلند مدت ، میانمدت و کوتاه مدت با هماهنگی سایر واحدها و ارائه آن به مراجع ذیصلاح

-       تطبیــق برنامه های بلند مدت، میانمدت و کوتاه مدت با اهداف سالیانه طرح ها، پروژه ها و سایر فعالیت های شرکت

-       بررسی وجمع بندی عملکرد و ارائه گزارشات برنامه ها به مراجع بالادستی

-        تحلیل گزارشات عملکرد کلیه واحدهای شرکت و گردآوری آنها در قالب بانک اطلاعاتی

-        بررسی و انطباق بودجه های سنواتی با برنامه ها و اسناد بالادستی

-       تدوین برنامه عملیاتی و شاخص های ارزیابی آن

-       برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه

-       شرکت در جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه

- بودجه:

-       تشکیل جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه

-       نظارت بر اجرای دقیق بودجه های سنواتی و ارائه گزارشهای لازم

-       تهیه بودجه با نگرش برون سپاری و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه

-       اجرای نظامنامه و دستور العمل بودجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحدها

-       تدوین دستور العمل ها و ضوابط لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه

-       تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها

-       اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه

-       تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن

-       ارائه راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم

-       نظارت بر کنترل سیکل تأمین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات

-       کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات

-       ایجاد بانک اطلاعاتی قیمت تمام شده آب و فاضلاب براساس هزینه های بهره برداری

-       ایجاد بانک اطلاعات مالی و اقتصادی دقیق و به روز نگهداری آن

-       بررسـی وضعیت اقتصـادی و ارائه راهکار مناسب کسب درآمد و تأمین منابع مالی و ارزیابی اقتصادی فعالیتها و سرمایه گذاریها

-       تدوین روشها و سیاست های مالی و اقتصادی برای افزایش کارآیی

-       پیگیری به منظور بهره گیری از امکانات سایر منابع

- آمار:

-       گردآوری و دریافت اطلاعات از منابع اطلاعاتی و راهبری، برنامه ریزی، مدیریت و هماهنگ سازی سامانه های آماری و اطلاعاتی

-       همکاری با دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در پیاده سازی و توسعه سیستم های اطلاعاتی و آماری

-       همکاری با واحدهای تخصصی برای صحت سنجی اطلاعات دریافتی از واحدهای مربوطه

-       نظارت بر ورود اطلاعات و داده ها به نرم افزارها، یانک های اطلاعاتی و ...

-       تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب گزارش ها و نمودار های تحلیلی و تهیه گزارش در قالب آمارهای ماهیانه، فصلی، سالیانه و سایر موارد

-       تهیه برنامه های آماری (بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت)

-       کنترل فرآیند اطلاعات تولید شده در سطح شرکت

-       درخواست برنامه های آموزشی در رابطه با آمار و سیستم های اطلاعاتی

-       تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت فعالیت های مرتبط با آمار

-       تشکیل جلسات و تعریف اقلام اطلاعاتی

-       شناسنامه دار کردن اقلام و شاخص های آماری

- ارزیابی عملکرد:

-       پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد ستاد شرکت و امورات تابعه

-       اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تهیه مستندات لازم

-       پیگیری تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد و مستندات مربوطه از واحدهای تخصصی

-       تهیه گزارش های تحلیلی و آسیب شناسی از نتایج ارزیابی عملکرد

-       انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد ابلاغ می گردد

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
711 بازدید
7830 بازدید

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):19
19 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : سه شنبه 04-09-1399, 08:17