A- A A+
  • اخبــار
  • اطلاعیــه
  • امریه سربازی
  • اعتبارات عمرانی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/12/01 می توانند تا تاریخ 99/09/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

اعتبارات عمرانی سال 1399 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

اعتبارات بودجه سال 1399 

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

پیام مدیرعامل

امور انبارها

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       آشنائی با اصول انبارداری و سیستم کنترل انبار و انبارگردانی و نظارت برطبقه بندی مواد و کالاهای وارد شده به انبار

-       کنترل و تصویب درخواستهای خرید و کنترل دقیق بر صدور حواله و قبض انبار تعیین نقطه سفارش کالا با توجه به میزان مصرف کالاها تا تحویل به انبار

-       تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده و انطباق مشخصات فنی اقلام خریداری شده با مشخصات مورد نظر و نظارت بر امر ورود و نگهداری و توزیع صحیح کالا

-       نظارت بر تهیه درخواستهای خرید اجناس و کالاها بر اساس درخواستهای دریافتی از واحدها و نیاز شرکت

-       بررسی و نظارت بر امور مربوطه به ورود و خروج کالا و مراحل ثبت و نگهداری و کدگذاری اموال و تهیه و الصاق کد اموال

-       ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضای کلیه اسناد مربوط

-       نظارت بر تحویل کالا و خدمات به واحدها و انجام مراحل تحویل کالا

-       نظارت بر وضعیت موجودی انباردر فواصل معین بر اساس گزارشات کامپیوتری و تأمین کسری موجودی کالاها و شناسائی اجناس راکد در انبار

-       رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن امور بازرگانی جهت تجدید سفارش

-       نظارت بر صدور اسناد تنظیمی مانند رسید کالا، حواله انبار، نقل و انتقال کالا و ...

-       کنترل و اطمینان از انجام مراحل بازدید منظم توسط جمعدار اموال

-       شناسایی اموال اسقاطی و همچنین انجام امور تحویل و تحول فی مابین کارکنان و واحدها

-       همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی و مازاد

-       نظارت و کنترل بر اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی و ... برای نگهداری صحیح کالا در انبار

انجام فعالیتهای مربوط به انبار گردانی سالانه

امور بازرگانی

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه سالیانه

-       برآورد احتیاجات مختلف شرکت و برنامه ریزی جهت خرید مطابق با ضوابط

-       برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي لازم در كليه عمليات و تشريفات لازم به منظور سفارش خريد، استعلام، همکاری در برگزاري مناقصه و مزايده، امور ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي، عمليات ترخيص از گمركات و ساير تشريفات بازرگاني

-       برنامه‌ريزي و نظارت بر اموال و استقرار سيستم مطمئن نگهداري و كنترل اموال شرکت

-       برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور بيمه‌اي حمل و نقل و ساير پوشش‌هاي بيمه‌اي كالاهاي خريداري شده

-       هماهنگی جهت خرید سفارشات، نظارت و کنترل بر امور بازرگانی و خریدهای داخلی و خارجی، تأئید کالا و خدمات و انطباق قیمتهای خرید با قیمتهای واقعی و نظارت بر عملیات ترخیص کالا و سفارشات

-       هماهنگي‌هاي لازم در تنظيم و اجراي قراردادهاي خريد كالا و خدمت

-       انجام خريد كالا و ارايه خدمات مورد تقاضاي واحدهاي مختلف شركت از حيث انطباق آنها با آيين‌نامه معاملات شركت

-       ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي بازرگاني، سيستم اموال و امور مالي و همكاري با حسابرسان داخل و خارج

-       شناسايي و تعيين مؤسسات، سازمانها و شركتهاي بازرگاني معتبر بمنظور تهيه و تأمين كالا و خدمات مورد نياز شركت و تهيه بانك اطلاعات مربوط

-       شركت موثر در جلسات كميسيون هاي مناقصه و مزايده

-       تعامل با مسوولين واحدهاي مختلف از حيث اطلاعات درخواستي در مورد مشخصات فني كالاها يا شرح خدمات مورد نياز

-       نظارت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسایل مورد نیاز و هماهنگی با مسئولین واحدهای مختلف جهت کسب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و کمیت و کیفیت کالا یا شرح خدمات مورد نیاز

-       نظارت و كنترل بر نحوه هزينه  تنخواه گردان دفتر و حسن انجام ترخيص كالاها

-       نظارت و رسیدگی بر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و شرکت در کمیسیونهای خرید به منظور انتخاب کالاهای مرغوب از نظر کمی و کیفی

-       نظارت برثبت و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات، بیمه و حمل و نقل و سایرمدارک

-       نظارت بر نحوه هزینه کردن تنخواه توسط کارپردازان و نظارت بر اسناد کالاها و خدمات خریداری شده و ارسال به امور مالی و نگهداری حساب کالاهای خریداری شده با هماهنگی امور مالی

-       نظارت در برگزاری جلسات مناقصه و مزایده و کمیسیون های مربوطه و نظارت بر انجام تشریفات گمرکی

 

امور پشتیبانی

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

*  دبیرخانه :

-       مدیریت، طبقه بندی و کدگذاری اسناد و مدارک مطابق مقررات و اصول بایگانی

-       نظارت بر جریان نامه های وارده و صادره و ثبت آنها در اتوماسیون اداری

-       تفکیک و توزیع نامه های صادره و وارده از طریق ثبت در اتوماسیون به واحدهای مسئول پیگیری

-       ایجاد بایگانی نامه ها و نظارت بر به روز نگهداری آنها

-       پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها و تحویل سوابق و مدارک مورد نیاز مراجعین داخلی و خارجی

-       حفظ اطلاعات پروندها و مدارک

-       نظارت بر سرویس دستگاهها

-       تکثیر نامه ها، گزارشات و ...

-       تهیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق

*  امور خدمات :

-       نظارت بر کیفیت کار پیمانکاران بخش خدمات عمومی

-       تعیین محل خدمت متصدیان خدمات عمومی و نظارت بر نظافت واحدها

-       انجام امورخدمات ساختمانها ازقبیل تأسیسات وتجهیزات، روشنایی، سوخت، ... و تعمیرات  و نگهداری

-       انجام امور خدمات عمومی شامل امور آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و رعایت مقررات بهداشتی محیط

-       نظارت وکنترل فعالیتهای مخابرات وپاسخگویی به مکالمات داخلی و خارجی و تعمیر و نگهداری وسایل ارتباطی

-       انجام فعالیتهای مربوط به باغبانی و نگهداری فضای سبز

*  امور نقلیه :

-       برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها وکارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان

-       رسیدگی به تصادفات وتخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه

-       برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به مأموریت درخواستی واحدها

-       همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

امور مالی

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و تطبیق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ واﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن در انجام کلیه عملیات مالی

-       بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی

-       انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیاتی، تهیه و تنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر و تأیید آنها

-       همکاری و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی، ممیز مالیاتی

-       پیگیری تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی ها

-       تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت

-       رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و پرونده های مشکل دار مالی و حسابداری و مشخص کردن انحرافات از عملکرد

-       رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

-       تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های لازم و بودجه تفصیلی

-       کنترل اسناد صادر شده شامل تشخیص و تفکیک اسناد و تأئید صحت آنها طبق آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه

-       تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

-       نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی

-       کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره

-       نظارت بر اسناد به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آئین نامه های ذیربط وکنترل عملیات مالی و تأئید صحت عملیات

-       نظارت بر ایجاد و راه اندازی سیستم مکانیزه مالی و بررسی نحوه انجام کار و تأئید صحت عملیات

-       نظارت برعملیات مربوط به کسور قانونی ازجمله صورتحسابهای بیمه و مالیات شامل اظهارنامه مالیاتی و غیره

-       کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل

-       کنترل حسابداری دارائیهای ثابت طبق رویه های مورد عمل بر اساس بخشنامه های صادره

-       پیگیری وصول و نگهداری حساب درآمد و مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابع  داخلی و کنترل جریان نقدی شرکت

-       نظارت بر تهیه لیست حقوق کارکنان به منظور محاسبات و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

-       همکاری و مکاتبه با واحدهای درون و برون سازمانی براساس نیازهای موجود و درخواست واحدها در جهت پاسخگوی به واحدهای ذیربط (مالیات، بیمه، بازرسی، ...)

-       نظارت و کنترل بر تتهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری واطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان در صورتهای مالی ارائه شده به مراجع ذیصلاح

-       نظارت و تهیه اسناد ماهیانه حسابداری (گردش حساب ماهیانه) بمنظور ثبت در دفاتر قانونی منطبق بر آئین نامه تحریر دفاتر و ثبت به موقع رویدادهای مالی

نظارت بر بایگانی و نحوه نگهداری اسناد مالی

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
40 بازدید
2888 بازدید

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):41
41 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 20-02-1400, 13:07