A- A A+
  • اخبــار
  • اطلاعیــه
  • امریه سربازی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/04/01 می توانند تا تاریخ 99/01/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

پويش-ا-ب-ايران

كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

شرح وظایف كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

• شناسايي فرآيندها و تجهيزات انرژي بر موجود در سيستم و نظارت بر انتخاب و طراحي تجهيزات مناسب براي تاسيسات جديد
• ارزيابي منطقي منابع اقتصادي و هزينه تغييرات سيستم پيشنهادي براي تاثير بر كارآيي بهبود يافته مصرف انرژي
• تدوين بودجه ساليانه مديريت مصرف انرژي
• برآورد هزينه هاي اجراي طرح هاي جديد و ظرفيت صرفه جويي انرژي شركت
• تهيه ، تنظيم و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي بهره برداري از تاسيسات مكانيكي و برقي
• پيگيري و تهيه و تدوين برنامه هاي صرفه جويي انرژي ،‌كاهش هزينه هاي مربوطه ، نظارت بر اعمال تعرفه اي انرژي الكتريكي ، كنترل قبوض برق مصرفي و ساير حاملهاي انرژي ( نظير گاز و سوخت هاي فسيلي ) كليه تاسيسات آب و فاضلاب با توجه به سياستها و استراتژي هاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
• برنامه ريزي ونظارت بر بهبود راندمان بهره برداري از تجهيزات انرژي بر تاسيسات و مميزي انرژي در كل مراكز مصرف انرژي
• ارزيابي و نظارت بر عملكرد مسئولين انرژي در امورها و شهرهاي تحت پوشش
• بررسي طرح هاي توسعه از ديدگاه انرژي قبل از تصويب و شروع عمليات اجرايي
• نظارت مستمر بر چگونگي پيشرفت پروژهها و برنامه هاي صرفه جويي انرژي و تحليل مغايرتها
• تشكيل كميته سياستگذاري انرژي ، تيم هاي كارشناسي انرژي و هدايت و همكاري با ايشان
• ارتباط مستمر با مدير عامل ، و معاونين شركت ، رابطين انرژي امورها ، مديران مراكز پرمصرف انرژي تاسيسات آب و فاضلاب ، مشاورين و كارشناسان مربوطه
• هماهنگي با امورهاي آبرساني در جهت بررسي استفاده از منابع آبي كه كمترين احتياج به انرژي براي پمپاژ داشته باشد.
• هماهنگي و همكاري در انجام تحقيقات جهت جايگزيني سوخت يا منبع انرژي جديد و ايجاد سيستمهاي بهره برداري بهينه به منظور تغيير تقاضا از يك حامل انرژي به حامل ديگر و بررسي امكان استفاده از ساير منابع انرژي
• نظارت و شركت در تهيه نرم افزار انرژي و انجام خدمات پشتيباني نظير نصب و آموزش و هدايت رابطين انرژي
• كنترل ، تاييد و ارسال به موقع فرمتهاي تكميل شده مربوط به انرژي به ستاد مهندسي آب و فاضلاب كشور

مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

شرح وظایف مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

• سياست گذاري و انجام عمليات لازم جهت مديريت آب بدون درآمد براساس سياستهاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در قالب كميته آب بدون درآمد ، مديريت مصرف و Gis
• تشكيل بانك اطلاعاتي در زمينه ميزان مصرف ، توليد و ساير عوامل مؤثر در آب بدون درآمد و مديريت مصرف با همكاري واحدهاي ذيربط آب بدون درآمد (هدر رفت ظاهري ، واقعي و بهتر مصارف مجاز بدون درآمد )
• بررسي و تحليل ميزان آب بدون درآمد در دوره هاي مختلف ( ششماهه – يكساله ) در شهرهاي تحت پوشش
• بررسي و تجزيه و تحليل حوادث در شبكه توزيع ، انشعابات ، خطوط انتقال در شهرهاي تحت پوشش و ارائه راهكارهاي مناسب
• نظارت و پيگيري پروژههاي آب بدون درآمد ، مديريت مصرف ، Gis و ارائه گزارش
• تجزيه و تحليل عوامل موثر در آب بدون درآمد به تفكيك شهرها و مناطق تحت پوشش و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ميزان هدررفت آب در شهرهاي تحت پوشش
• پيگيري مستمر جهت تهيه و نصب وسايل و تجهيزات اندازه گيري و كنترل آب بدون درآمد
• همكاري و هماهنگي با معاونت مهندسي و توسعه در زمينه ارتقاء روشهاي طراحي ، اجرا و بهره برداري از شبكه توزيع آب شهري و خطوط انتقال با بهره گيري از تجارت حاصله در زمينه فعاليتهاي انجام شده آب بدون درآمد
• بررسي و تجزيه و تحليل و توجيه اقتصادي پروژههاي آب بدون درآمد ، مديريت مصرف ، GIS
• ارتباط با مديران شهرهاي تحت پوشش و تشكيل جلسه با ايشان جهت بررسي و تحليل آمار و اطلاعات پايه و شاخصهاي مربوطه
• پيشنهاد راهكارهاي مناسب و اجراي سياستها و الگوي مصرف جهت تحقق اهداف و رسيدن به حد استاندارد در زمينه مشخصات آب و آب بدون درآمد
• ارتباط مستمر با معاون امور مشتركين و درآمد به منظور شناسائي اجزاء مصرف آب و هدر رفت ظاهري
• ارائه گزارش مستمر از نحوه عملكرد وسايل و تجهيزات اندازه گيري به واحدهاي ذيربط
• استفاده از ظرفيت هاي كارشناسي داخل شركت و دانشگاههاي محل براي مديريت بهتر بخش

مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

شرح وظایف مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

• نظارت بر حسن اجراي برنامه عملياتي واحدهاي كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب مشتمل بر : مديريت كيفيت منابع آب ، كنترل كيفيت در تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ، كنترل كيفيت در شبكه هاي توزيع و تاسيسات آب و فاضلاب ، احداث و يا تجهيز آزمايشگاهي آب و فاضلاب و مديريت اطلاعات در شهرهاي تابعه
• برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در كاركنان زير مجموعه در اجراي ماموريت ها و نظارت بر حسن انجام آن
• ايجاد ارتباط با ستاد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و همكاري در تهيه دستورالعملها و ضوابط كنترل كيفيت آب و فاضلاب
• تهيه و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز براي هماهنگ سازي نحوه انجام فعاليتها و اطمينان از انجام صحيح فعاليتهاي كنترل كيفيت آب و فاضلاب ( نظير دستورالعمل هاي نحوه انجام كلرسنجي ، نمونه برداري ، چك ليست هاي بازديد و .. ) براي واحدهاي تابعه
• مشاركت در تصميم گيري در خصوص خريد تجهيزات لازم مورد نياز واحدهاي كنترل كيفيت ( اعم از تجهيرات آزمايشكاهي و يا تجهيزات گندزدايي آب شرب ) از لحاظ فني
• همكاري با دفتر آموزش جهت برنامه ريزي در خصوص ارتقاء سطح دانش تخصصي كاركنان واحدهاي كنترل كيفيت در شهرهاي تابعه از طريق نيازسنجي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط
• ايجاد ارتباط و هماهنگي با ديگر سازمانهاي محلي مسئول در زمينه نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب
• تهيه و ارايه گزارشهاي تحليلي از وضعيت كيفي آب ( از منابع تا نقاط مصرف ) به مقام هاي بالاتر

كمك كارشناس و نمونه بردار

شرح وظایف كمك كارشناس و نمونه بردار

• دريافت برنامه كار از مافوق و انجام آن مطابق با روشهاي تعيين شده
• تهيه گزارش آزمايش آب و فاضلاب و تهيه ركوردهاي روزانه و ارائه آن به كارشناس مربوطه
• شركت در خصوص نمونه برداري و همكاري با اكيپهاي نمونه برداري و راهنمايي ايشان در خصوص انجام وظيفه محوله
• آزمايش آبهاي آشاميدني ، صنعتي ، كشاورزي كه از نقاط مختلف به آزمايشگاه ارسال ميگردد.
• نمونه برداري و آزمايش برخي عوامل موجود در آب شامل گازهاي محلول در آب و ساير امور مشابه
• انجام محاسبات مربوط به آنيونها و كاتيونها آب جهت حصول اطمينان از صحت آزمايشات و ارائه نتايج آزمايش به مافوق
• تهيه پيش نويس گزارش نتايج آزمايشهاي انجام شده و ثبت در دفاتر مربوطه
• همكاري با كارشناسان آزمايشگاه در خصوص تهيه داروهاي مورد نياز آزمايشگاه و تنظيم استاندارد كردن آنها
• رعايت مقررات و قوانين ايمني و بكارگيري لوازم مربوطه در حين انجام كار
• برداشت نمونه هاي آب و فاضلاب از نقاط از پيش تعيين شده مطابق با اصول و روش هاي استاندارد
• انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس آزمايشگاه

كارشناس مسول آزمايشگاه

شرح وظایف كارشناس مسول آزمايشگاه

• نظارت بر انجام آزمون هاي كيفي آب و فاضلاب مطابق با استانداردهاي ملي
• تحليل نتايج آْزمون هاي انجام شده و اعلام موارد عدم انطباق با استاندارد به مدير كنترل كيفي
• ثبت و تاييد نتايج آزمون هاي كيفي آب بر روي نرم افزار جامع كنترل كيفيت و ارسال اطلاعات
• كنترل خطاي نتايج آزمون ها
• نظارت بر انجام نمونه برداري صحيح و انتقال نمونه ها به آزمايشگاه
• نيازسنجي مواد و لوازم آزمايشگاهي مورد نياز و اعلام آن به مقام مافوق
• نيازسنجي آموزشي كاركنان آزمايشگاه
• نظارت بر انجام عمليات كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي
• كنترل موارد ايمني و هشدار دهنده در آزمايشگاه

كارشناس آزمايشگاه شيمي

شرح وظایف كارشناس آزمايشگاه شيمي

• انجام آزمون هاي شيميايي آب مطابق با روش هاي استاندارد انجام آزمونهاي شيميايي
• تهيه محلول هاي استاندارد
• كنترل روشها ، محاسبات و فرآيندهاي آزمايش و تكرار آزمون ها در صورت نياز
• ثبت و اعلام نتايج آزمون ها به رئيس آزمايشگاه

مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب

شرح وظایف مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب
• ايجاد ، كنترل استمرار و بازنگري در روش هاي عملياتي براي هماهنگي در عمليات بهره برداري
• ايجاد رويه اي واحد و منطبق بر استاندارد براي بكارگيري تجهيزات ، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسيسات فاضلاب
• بررسي و كنترل مداوم در خصوص رعايت استانداردهاي بهره برداري ، عمليات پرسنلي ، دستگاهها ، ماشين آلات ، ابزار و تجهيزات
• بررسي گزارشات بهره برداري از شبكه ( شامل : بازرسي ها ، شست و شو ، حوادث و اتفاقات و .. ) و تجزيه و تحليل آنها
• بررسي گزارشات تصفيه خانه ها ، ايستگاههاي پمپاژ فاضلاب و سرويس و نگهداري در زمينه كيفيت و كميت فاضلاب ورودي و خروجي
• برنامه ريزي براي نوسازي شبكه هاي فرسوده ، اصلاح انشعابات ريزشي ، همسطح سازي دريچه هاي آدم رو و علامت گذاري و نوسازي و بازسازي آدم روها.
• نظارت بر رعايت انشعابات فاضلاب و حصول اطمينان از كيفيت لوازم انشعاب و كنترل و تاييد صورت وضعيت نصب انشعاب فاضلاب
• انجام اصلاحات و تغييرات جزئي و كلي در تجهيزات و ماشين آلات و دستگاهها به منظور افزايش راندمان ، كاهش هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و افزايش ايمني و انعكاس اطلاعات به مديريت مافوق
• هماهنگي با مديران شهرها در اجراي صحيح و به موقع سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات فاضلاب براي به كارگيري آنها در عمليات بهره برداري و شرايط اضطراري
• كنترل و بررسي علل خسارت و فرسودگي تاسيسات فاضلاب و يافتن راه حل هاي علمي و انجام اقدامات مقتضي به منظور جلوگيري از تكرار اشكالات و معايب فوق
• پيش بيني و پيگيري براي تهيه تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز در بهره برداري شبكه و تصفيه خانه ي فاضلاب
• برنامه ريزي و پيگيري براي انجام عمليات ويديومتري و تهيه نقشه هاي وضعيت شبكه
• برنامه ريزي و پيگيري براي تهيه نقشه هاي ديجيتال و GIS شبكه
• انجام اقدامات لازم براي بهينه سازي و افزايش ظرفيت تصفيه خانه ي فاضلاب
• پيگيري براي تهيه دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه ي فاضلاب
• نظارت بر تهيه و اجراي برنامه ي تعمير و نگهداري پيشگيرانه pm در تاسيسات فاضلاب
• برگزاري كارگاههاي آموزشي مورد نياز براي بهره برداري فاضلاب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات فاضلاب

شرح وظایف كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات فاضلاب

• دريافت سياست و خط مشي هاي كلي از مديريت مافوق
• تهيه و تنظيم برنامه هاي بازديدهاي دوره اي از تاسيسات جمع آوري و انتقال فاضلاب
• تهيه شناسنامه كامل تاسيسات جمع آوري و ايستگاههاي پمپاژ شبكه فاضلاب ( شامل انشعابات فاضلاب غير خانگي )
• انجام بازرسي هاي لازم براساس دستورالعمل هاي ابلاغي جهت تشخيص وضعيت ، نگهداري و ايمني تاسيسات جمع آوري و انتقال فاضلاب ( شامل شناسايي و مستندسازي منابع توليد فاضلابهاي غيرخانگي و پايش كمي و كيفي آنها )
• مشخص نمودن نقاط بحراني تاسيسات ، دستگاهها و ابزارهاي اندازه گيري و اتخاذ تدابير و انجام اقدامات لازم براي برطرف نمودن شرايط بحراني
• انجام اصلاحات و تعميرات جزئي و كلي تجهيزات و شبكه هاي تحت پوشش به منظور افزايش راندمان و كارآيي و كاهش هزينه ها
• تدوين برنامه راهبري و نگهداري تاسيسات با هدف ايجاد آمادگي براي مقابله با حوادث و اتفاقات
• نظارت بر نحوه عملكرد اكيپ هاي بهره برداري ، نگهداري و تعميرات شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب
• ارائه دستورالعمل هاي لازم و دستور كار به مسئولين شبكه
• بررسي و كنترل مداوم در رعايت استانداردها و دستورالعمل ها در بخش هاي مختلف به منظور عملكرد صحيح تجهيزات ، دستگاهها و پرسنل بهره بردار
• نظارت بر مسايل ايمني و بهداشت شغلي افراد تحت سرپرستي و رعايت قوانين و مقررات ايمني در كارگاههاي عملياتي
• نظارت بر اجراي برنامه شستشوي شبكه هاي فاضلاب
• نظارت بر عمليات ويدئومتري شبكه هاي فاضلاب و تهيه نقشه وضعيت شبكه
• پيگيري براي تهيه نقشه هاي ديجيتال و gis شبكه
• تهيه و تنظيم گزارشات روزانه ، ماهانه و سالانه و تنظيم برنامه هاي سرويس و تعميرات با مشاركت مدير مافوق

مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات آب

شرح وظایف مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات

• نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي صادره در مورد بهره برداري بهداشتي از تاسيسات آب شرب در واحدهاي بهره برداري شهرهاي تابعه
• نظارت بر ورند تامين ، انتقال و توزيع آب و رسيدگي به شكايات مشتركين در خصوص نحوه توزيع آب
• نظارت و پيگيري بر اجراي مصوبات ابلاغي از طرف دفتر نظارت بر بهبود روشهاي بهره برداري از آب شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
• نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه هاي تله متري و كنترل از راه دور تاسيسات آب تحت پوشش
• نظارت بر روند پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات برنامه اي و كنترل عمليات اجرايي نگهداري و تعميرات در مجموعه تاسيسات آبرساني ، ايستگاههاي پمپاژ ،‌تصفيه خانه هاي آب و خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع آب
• كنترل وضعيت تامين آب به ويژه ميزان آبدهي چاهها و پيگيري انجام عمليات ويدئومتري و بازسازي چاههاي در مدار بهره برداري
• پيگيري در تجهيز واحد حوادث و اتفاقات و مكانيزه شدن سيستم به صورت نرم افزاري در جهت تجزيه و تحليل حوادث اضطراري
• پيگيري انجام مانورهاي لازم در جهت آماده بكار بودن تجهيزات و تاسيسات به ويژه شيرآْلات شبكه توزيع آب
• بازديدهاي برنامه ريزي شده از تاسيسات و نحوه عملكرد همكاران در سطح شركت
• ارائه گزارشات عملكرد واحدهاي آب شهري در سطح شهرها و تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي اجراي پروژههاي بهبود روشهاي بهره برداري آب
• پيگيري بهره گيري از تكنولوژي نوين به ويژه بهبود كيفيت آب تصفيه شده و يا آب توليدي با استفاده از سيستم هاي نانودر مجموعه بهره برداري و برنامه ريزي تامين و توزيع آب مورد نياز شهرها با هماهنگي واحدهاي بهره برداري شهري
• پيگيري طرح هاي بروي سپاري فعاليتهاي راهبري ، بهره برداري و نگهداري و تعميرات تاسيسات آب
• پيگيري برنامه هاي پدافند غيرعامل به ويژه براي مجموعه هاي حساس و مهم اعلام شده و پيگيري برنامه هاي حفاظت و ايمني كار در راهبري و بهره برداري از تاسيسات
• اجراي برنامه خود ارزيابي تاسيسات مورد بهره برداري و پيگيري در جهت رفع مشكلات
• نظارت بر ايجاد سيستمهاي بهره برداري بهينه شامل بي سيم و كنترل از راه دور
• نظارت بر اجراي طرحها و پروژههاي تامين آب
• نظارت بر بهره برداري از خطوط آبرساني شامل تاسيسات آبگيري از رودخانه به تصفيه خانه ها ، خطوط انتقال و مخازن جمع آوري مشترك
• اجراي مانور لازم با همكاري واحدهاي ذيربط و پيگيري برنامه هاي اصلاحي در بخش خطوط انتقال آب و آماده سازي مجموعه تاسيسات تحت بهره برداري جهت رفع شرايط بحران و اجراي برنامه هاي ويژه جيره بندي در صورت وقوع شرايط بحران
• نظارت بر نحوه عملكرد واحدهاي عمليات در سطح شركتها از طريق دفاتر بهره برداري آب شهري و آبرساني
• نظارت بر تهيه شناسنامه خطوط انتقال ، شبكه توزيع و تاسيسات ، مخازن و ..

كارشناس تله متري

شرح وظایف كارشناس تله متري

• نظارت بر كليه فرآيندهاي توليد ، انتقال و توزيع آب
• كنترل شبكه هاي آبرساني
• شناسائي و كنترل آسيب ها و نشت هاي پديد آمده در شبكه
• گزارش خط انتقال معيوب و يا انسداد مسير نشت
• نظارت بر مصرف انرژي الكتريكي از طريق نظارت بر عملكرد الكتروپمپ هاي چاهها و ايستگاههاي پمپاژ
• نظارت بر حجم آب ذخيره شده در مخازن جهت مديريت مصرف منابع زيرزميني
• شناسائي نقاط بحراني مصرف آب و تصحيح الگوي مصرف
• پيگيري برنامه نگهداري و تعميرات دوره اي و همچنين كنترل روزانه وضعيت تاسيسات در مدار و صدور دستورات تعمير و نگهداري
• ارائه گزارشات آماري و اقتصادي از طريق نرم افزار مناسب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات

شرح وظایف كارشناس بهره برداري از تاسيسات

• همكاري در رعايت استانداردها و شاخص هاي مربوط به بهره برداري از تاسيسات توزيع
• هماهنگي در نگهداري و انجام تعميرات جزئي و مشاركت در تعميرات كلي با گروههاي تعميرات
• برنامه ريزي جهت كنترل مداوم قسمتهاي مختلف تاسيسات
• هماهنگي و كنترل مداوم در زمينه رعايت استانداردهاي مصرف ، صحت عمل تجهيزات ، عمليات پرسنلي ، دستگاهها و ابزارهاي اندازه گيري
• هماهنگي در انجام اصلاحات و تعميرات جزئي و كلي در تجهيزات و شبكه هاي تحت پوشش به منظور افزايش راندمان ، كاهش هزينه هاي بهره برداري ، نگهداري و افزايش ايمني و انعكاس اطلاعات به مديريت مافوق
• هماهنگي در اجراي صحيح و به موقع سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات آب و فاضلاب بطور اتفاقي و پيش بيني نشده
• ارائه پيشنهادات و نظرات كارشناسي در خصوص جايگزيني تجهيزات ، مواد و قطعات در موارد اضطراري و عدم دسترسي به نمونه اصلي
• مشاركت و همفكري با مديريت مافوق در خصوص برنامه ريزي جهت تنظيم برنامه هاي سرويس و تعميرات
• استفاده از كاتالوگهاي و مدارك فني و همچنين نقشه هاي مربوطه در انجام عمليات تعميرات تاسيسات فاضلاب
• اعمال كنترل و بررسي علل خسارت و فرسودگي تاسيسات آب و فاضلاب و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگيري از تكرار مشكل و به حداقل رساندن تعداد خرابي ها
• انجام بازديدهاي دوره اي از شبكه و تاسيسات و تصفيه خانه فاضلاب
• همكاري در خصوص تجهيز واحد حوادث و اتفاقات
• همكاري در رعايت اصول ايمني و بهداشت كار

معاون بهره برداری

شرح وظایف معاون بهره برداری

• تهيه دستورالعمل هاي مرتبط به بهره برداري و هدايت تاسيسات آب و فاضلاب
• تهیه ضوابط و استاندارهای لازم در امر تعیین حریم بهداشتی تاسیسات و منابع آب و همچنين پیگیری و نظارت بر حفظ كيفيت بهداشتي آب و جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب
• نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهاي عملیاتی، بهره برداری در حوزه عمل شرکت.
• نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز از تاسیسات آب و فاضلاب تحليل آنها و تعيين شاخصها و نسبتهای موجود و ايجاد كانالهاي ارتباطي مناسب بين واحدهاي بهره برداري جهت تبادل اطلاعات
• بررسی و تدوین دستورالعملها و شاخص هاي لازم در مورد بهداشتی نمودن تاسیسات آب شرب و همچنین تاسیسات تصفیه فاضلاب و نظارت مستمر بر آن.
• كنترل و تاييد كليه پروژههاي انجام شده در هنگام تحويل موقت و دائم شامل توسعه و نوسازي شبكه هاي آب و فاضلاب ، ايجاد تاسيسات جديد آب و فاضلاب ،‌مهندسي مجدد تاسيسات
• پیگیری و نظارت در زمینه ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاههای آب و فاضلاب
• برنامه ريزي و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهيزات و تاسيسات ،صرفه جويي در مصرف انرژي
• برنامه ريزي به منظور انجام به موقع و صحيح سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات آب و فاضلاب
• نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروههای نظارت بر بهره برداری به منظور دستيابي به حداكثر راندمان جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژی و سرمایه
• .بررسی و ارئه روشهای اقتصادی و قابل اعتماد در جهت ضد عفونی كردن آب
• نظارت و كنترل موارد مربوط به مطالعات كاهش آب بحساب نيامده در جهت كاهش هدررفت آب ، مطابق با ضوابط مندرج در بودجه ، تعهدات سالانه و اعتبارات تخصيص يافته

شرح وظایف حوزه معاونت بهره برداري

حوزه معاونت بهره برداري

نام واحد

عنوان پست سازماني

دفتر معاونت

معاون بهره برداري

دفتر بهره برداري از تاسيسات آب

مديردفتر بهره برداري از تاسيسات آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات توزيع

كارشناس تله متري و كنترل از راه دور

دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب

مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب

شرح وظایف كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات فاضلاب

دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

كارشناس مسئول آزمايشگاه

كارشناس آزمايشگاه شيمي

كمك كارشناس و نمونه بردار

دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

شرح وظایف كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
984 بازدید
1111 بازدید
3113 بازدید
3113 بازدید
6563 بازدید
23315 بازدید
2623895 بازدید

پیش بینی امروز
960

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):14
14 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 11-04-1399, 08:03