مسئول تدارکات

  • چاپ

شرح وظایف مسئول تدارکات

• دریافت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسائل مورد نیاز واحد و خرید آنها با مراجعه به فروشندگان و انتخاب بهترین نوع جنس با نازلترین قیمت و امضاء فاکتورهای خرید مربوطه.
• تهیه استعلام بهاء برای اجناسی که ارزش آن از مبلغ مقرره بیشتر باشد، تکمیل و تنظیم اسناد خرید.
• ترتیب حمل و تحویل کالای خریداری شده به انبار شرکت، مراقبت از نظر انطباق اجناس تحویل شده با مشخصات مورد نظر، کسب اطلاعات لازم از کاتالوگها، پرونده ها و قراردادههای موجود
• مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید.
• رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها.
• شرکت در کمسیونهایی که به منظور انجام خرید تشکیل می گردد.
• ثبت و تعقیب مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات و سایر مدارک و نیز مکاتبه با سازمانهای ذیربط
• جمع آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه با قیمتهای پیشنهادی