A- A A+
 • اخبــار
 • اطلاعیــه
 • امریه سربازی
 • اعتبارات عمرانی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/12/01 می توانند تا تاریخ 99/09/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

اعتبارات عمرانی سال 1399 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

اعتبارات بودجه سال 1399 

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

پیام مدیرعامل

شرح وظايف رئیس اداره خدمات مشترکین

شرح وظايف رئیس اداره خدمات مشترکین

 • دریافت دستور كار از مقام مافوق
 • نظارت بر نحوه پياده سازي تعرفه ها و سيستم وصول درآمد
 • نظارت بر سيستم امور مشتركين و پيگيري مراحل استقرار سيستم مكانيزه در امور مربوط به خدمات مشتركين
 • نظارت بر نصب انشعابات ( آب و فاضلاب )
 • شناسائي انشعابات خاص و شبكه هاي فرعي
 • پيگيري علل عدم پرداختها ، مطالعات معوق و انجام اقدامات لازم
 • اقدامات لازم جهت حذف انشعابات غيرمجاز ، تعيين خسارات وارده ، تغيير كاربري و تفكيك
 • نظارت بر نحوه خدمات رساني به مشتركين و مراجعين در مناطق و واحدهاي مشتركين
 • نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل ها و بخشنامه ها و انجام بازديدهاي دوره اي از امور مشتركين واحدهاي مختلف
 • نظارت بر نحوه جمع آوري آمار و اطلاعات و ارائه راهكار مناسب در به روزآوري اطلاعات
 • ارائه گزارشات كاربردي دفتر و واحدهاي مربوط مستقر در زير مجموعه

شرح وظایف رئيس اداره وصول درآمد

شرح وظایف رئيس اداره وصول درآمد

 • نظار ت بر ايجاد سيستم مكانيزه وصول درآمد و مطالبات درواحدهاي مربوط و شناسايي منابع مالي و هزينه هاي اقتصادي
 • همكاري در تعيين ضوابط محاسبه قيمت تمام شده آب مصرفي ، هزينه دفع فاضلاب و حق انشعاب آب و فاضلاب
 • تجزيه و تحليل درآمدها ، وصول مطالبات ، علت عدم پرداخت و ارائه راهكار مناسب جهت افزايش درآمد شركت
 • بررسي ميزان وصول درآمد آب بهاء ، حق اشتراك آب و فاضلاب توسط واحدهاي آب و فاضلاب شهرهاي تابعه و كنترل دقيق موارد عدم وصول مطالبات به تفكيك كاربري و دوره مصرف
 • نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و كنترل قبوض آب بهاء
 • بررسي و اظهار نظر در مورد متقاضيان خاص و نظارت و پيگيري در اخذ مطالبات از مصرف كنندگان عمده ( نيروي انتظامي ، و نظامي ، نهادها ، سازمانها و ارگانهاي دولتي و ساير مشتركين عمده )
 • نظارت بر تمركز و به روز نگهداشتن اطلاعات مالي ، اقتصادي شركتها از طريق سيستمهاي متحدالشكل اطلاعاتي مستقر در شركتها و امكانات نظام اطلاعاتي مديريت
 • نظارت و همكاري در تهيه و تنظيم صورت مالي و بيلان كلي درآمدها و جمع بندي آنها
 • پيگيري دقيق عدم وصول و نظارت بر جرايم تعيين شده مربوط به تاخير و عدم وصولي
 • تهيه گزارش از درآمد و وصول مطالبات
 • نظارت بر تشكيل كميته هاي وصول مطالبات شهرها
 • در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه در چارچوب وظايف شغل مورد تصدي

شرح وظایف كارشناس پياده سازي وتعرفه

شرح وظایف كارشناس پياده سازي وتعرفه

 • دريافت دستور كار از مقام مافوق
 • همكاري در به روزآوري سيستم نرم افزاري مورد عمل
 • دريافت تعرفه ابلاغي و همكاري با پيمانكار مربوطه جهت اصلاح نرم افزار براساس تعرفه ابلاغي
 • ورود اطلاعات دريافتي از مشتركين بر اساس فرمت هاي قرائت كنتور
 • چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزيع
 • اصلاح اشتباهات پيش آمده حسب مورد بر اساس شكايت مشتركين
 • در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه در چارچوب وظايف شغل مورد تصدي

شرح وظایف معاون خدمات مشترکین و درآمد

شرح وظایف معاون خدمات مشترکین و درآمد

 • دریافت اهداف سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
 • برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود فعاليتهاي مربوطه
 • برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحيح خدمات رساني به مشتركين براساس ساز و كارهاي از پيش تعيين شده
 • تدوين روشهاي مناسب در رسيدگي به كارمراجعان و مشتركين و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها
 • نظارت بر نحوه استقرار سيستم امور مشتركين در واحدهاي مربوطه
 • نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره در ارتباط با خدمات مشتركين
 • نظارت بر اجراي دقيق تعرفه ها و تطبيق آنها با قوانين و مقررات شركت
 • بررسي قيمت تمام شده و تجزيه و تحليل هزينه خدمات به مشتركين و بررسي و ارائه روشهاي اقتصادي جهت كاهش هزينه
 • نظارت بر نحوه جمع آوري آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهاي مختلف
 • برنامه ريزي و نظارت بر نحوه قرائت كنتور ، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشيني و صدور قبوض ماهيانه
 • بررسي علل عدم پرداختها و پيگيري لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراك
 • نظارت بر فعاليت واحدهاي مختلف در خصوص شناسائي كنتورهاي معيوب و پيگيري جهت رفع مشكل
 • نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غيرمجاز ، تعيين خسارات وارده ، تغيير كاربري ، تفكيكي و مساحي مجدد
 • نظارت بر تهيه صورتحساب و بيلان كلي درآمد
 • نظارت بر مكانيزه نمودن واحدهاي وصول درآمد و ساير واحدها
 • تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و ارائه گزارشات لازم

شرح وظايف امور اجرايي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

شرح وظايف امور اجرايي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

 • بررسي وتجزيه وتحليل مشخصات فني وعمومي مورد انتظار طرحهاي شبكه جمع آوري وتصفيه فاضلاب .
 • كنترل ونظارت بر كيفيت مطلوب مواد اوليه ،مصالح مورد نياز ،امكانات مورد استفاده طرحها وپروژه ها به منظور بهبود بهره وري .
 • حصول اطمينان از انجام تعهدات پيمانكاران وهمچنين مطابقت كار آنان ،استانداردهاي متداول در زمينه طرحهاي فاضلاب .
 • نظارت بر چگونگي اجراي طرحهاي تاسيسات فاضلاب توسط پيمانكاران وتهيه گزارشات فني حاوي نظرات وپيشنهادات اصلاحي .
 • نظارت برنصب تاسيسات مكانيكي ،برقي والكترونيكي تصفيه خانه ها .
 • بررسي وكنترل دقيق صورت وضعيت پيمانكاران طرحها ،شبكه وخطوط انتقال تصفيه خانه فاضلاب و حصول اطمينان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعيتها با مفاد پيمانها ،تاييد ويا اصلاح آنها .
 • كسب اطمينان از تهيه نقشه ها در موارد بروز مشكلات وضرورت ايجاد تغييرات در روند طرحها .
 • ارزيابي وانتخاب پيمانكاران از نظر فني وتخصصي ،ماشين آلات منابع انساني وغيره .
 • تهيه وتنظيم گزارشات ادواري از پيشرفت كار طرح هاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب ونظارت بر فعاليتهاي انجام شده در واحد هاي تحت سرپرستي با درج پيشنهادات مؤثر وارائه به مقام مافوق .
 • كنترل وبررسي لازم جهت تعيين اولويتهاي اجرايي طرحهاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب .

مدير امور اجرايي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

مدير امور اجرايي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

 • كنترل ونظارت بر كيفيت مطلوب مواد اوليه ،مصالح مورد نياز ،امكانات مورد استفاده طرحها وپروژه ها به منظور بهبود بهره وري .
 • تهيه و تنظيم استانداردهاي متداول در زمينه طرحهاي فاضلاب
 • ارزيابي وانتخاب پيمانكاران از نظر فني وتخصصي ،ماشين آلات منابع انساني وغيره .
 • نظارت بر چگونگي اجراي طرحهاي تاسيسات فاضلاب توسط پيمانكاران وتهيه گزارشات فني حاوي نظرات وپيشنهادات اصلاحي
 • بررسي وكنترل صورت وضعيت پيمانكاران طرحها ،شبكه وخطوط انتقال تصفيه خانه فاضلاب و حصول اطمينان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعيت با مفاد پيمانها و تائيد و يا اصلاح آنها
 • نظارت برنصب تاسيسات مكانيكي ،برقي والكترونيكي تصفيه خانه ها .
 • كسب اطمينان از تهيه نقشه ها در موارد بروز مشكلات وضرورت ايجاد تغييرات در روند طرحها .
 • نظارت بر نگهداري نقشه ها در آرشيو فني دفتر طراحي و استفاده از ان در مواقع مورد نياز
 • تهيه وتنظيم گزارشات ادواري از پيشرفت كار طرح هاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب ونظارت بر فعاليتهاي انجام شده در واحد هاي تحت سرپرستي با درج پيشنهادات مؤثر وارائه به مقام مافوق .
 • كنترل وبررسي لازم جهت تعيين اولويتهاي اجرايي طرحهاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب .
 • نظارت و اعمال كنترل بر صحت كاربرد مصالح مورد نياز طرح هاي شبكه و تصفيه فاضلاب
 • هماهنگي لازم در تنظيم موافقت نامه هاي مربوط به طرحهاي فاضلاب آشنايي با دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئين نامه و شرايط عمومي پيمان و نيز فهرست بهاي كاري مختلف ( ابنيه ، شبكه و ژئوتكنيك حفاري ) ابلاغي به منظور اجراي هرچه صحيح تر پيمانها و قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و مشاوران
 • آشنايي با استانداردهاي مختلف صنعت آب و فاضلاب و تعيين الگوي مناسب جهت طرح و اجراء با توجه به شرايط اقليمي خاص استان
 • تشكيل جلسات و انجام مذاكرات منظم و دوره اي با مهندسين مشاور و پيمانكاران در خصوص طرحهاي مطالعاتي و اجرائي

شرح وظايف دفتر فني و خدمات مهندسي

شرح وظايف دفتر فني وخدمات مهندسي

 • تهيه و يا تاييد طرحهاي شبكه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شامل بررسي محدوده ، توزيع جمعيت سرانه توليد فاضلاب ، طراحي شبكه آب و فاضلاب در حالات مختلف
 • كنترل بر طراحي و انجام مطالعات ، نقشه هاي مربوط به شبكه ها ولوله گذاري ، انتقال ، جمع آوري ، حفاري ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ،تصفيه خانه ها ،تاسيسات آب وفاضلاب ، ساختمانهاي اداري و انبار و طرح هاي جلوگيري از خسارات وپرت آب .
 • ارائه نقشه هاي اجرايي شبكه ، انتخاب جنس لوله ها و تهيه نقشه جزئيات اجرايي
 • نظارت برتهيه اسناد مناقصه با توجه به طرح نهائي و نتايج حاصل از مطالعات انجام شده براساس استانداردها و ضوابط
 • تهيه و تائيد اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمانهاي مربوط به طرحها و همكاري در برگزاري مناقصه
 • نظارت بر كارهاي ارائه شده پيمانكاران،مهندسين مشاور وغيره بر اساس قراردادهاي منعقده ،بررسي،تجزيه وتحليل نسبت به گزارشات آنها
 • هماهنگي با واحدهاي اجرائي به منظور اصلاح طرحهاي در حين اجراء و پيشنهادات سازنده در جهت گردش كاري مطلوب
 • نظارت بر انجام محاسبات فني طرحهاي آب وفاضلاب ،تعيين فهرست مقادير و مصالح مورد نياز به منظور اجراي كار در طرحهاي شبكه ، مشخصات فني نقشه ها ونمودارهاي مربوطه و برآورد هزينه با استفاده از فهرست بهاي استاندارد و يا فهرست ساير مراجع
 • نظارت بر تهيه پيش نويس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسين مشاور .
 • تهيه وتنظيم برنامه زمانبندي عمليات طرحهاي مطالعاتي ،نقشه برداري ،اجرا و بهره برداري آب وفاضلاب
 • شركت در جلسات فني و مهندسي جهت انتخاب طرحهاي آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهاي موجود.
 • تصويب نهايي نقشه ها ،پروفيلها،طرحها وپروژه هاي آب وفاضلاب.
 • كنترل ، بررسي و تائيد وضعيتهاي موقت و قطعي ارائه شده پيمانكاران ، در صورت منطبق بودن با مفاد قراردادها تائيد آنها
 • مشخص نمودن اولويتهاوضرورتهايي مورد نياز طرحهاي آب وفاضلاب ،مطالعه و بررسي آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا به مرحله بهره برداري رسيدن وارائه نظرات اصلاحي در جهت پيشبرد كارها.
 • مكانيزه كردن سيستم كاري دفتر فني وخدمات مهندسي در جهت تسريع در كارهاي اجرايي وبهبود روشهاي موجودو طبقه بندي نقشه ها با استفاده از روشهاي نوين و نظارت بر امور نگهداري و توزيع مدارك ، تكثير و نسخه برداري از نقشه ها و غيره
 • تهيه گزارشات آماري و تجزيه و تحليل هاي لازم از فعاليتهاي مربوط به توسعه تاسيسات

شرح وظايف كارشناس طراحي تاسيسات آب و فاضلاب

شرح وظايف كارشناس طراحي تاسيسات آب و فاضلاب

 • ارائه طرح و تهيه نقشه مربوط به شبكه ها و لوله گذاري ، خطوط انتقال ، جمع آوري ، حفاري چاهها ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، تصفيه خانه ها ، تاسيسات آب و فاضلاب و ساختمانهاي اداري و انبار و ارائه طرحهاي جلوگيري از خسارت تاسيسات و پرت آب
 • انجام محاسبات فني طرحهاي آب و فاضلاب ، تعيين فهرست مقادير و مصالح مورد نياز كارها و مشخصات فني نقشه ها و نمودارهاي مربوطه و انتخاب جنس لوله ها و تهيه نقشه جزئيات اجرائي
 • بازديد از محل اجراي طرح
 • كنترل و راهبري كارهاي مشاوران و رسيدگي به حق الزحمه مهندسين مشاور
 • ايجاد هماهنگي هاي لازم فيمابين مشاورين ، پيمانكاران و كارفرما به منظور پيشرفت پروژهها
 • نظارت بر نقشه برداري و نقشه كشي
 • كنترل نقشه هاي پيلت و پياده كردن آنها
 • انجام امور مربوط به تنظيم گزارشات توجيهي در مورد طرح مقدماتي و دريافت نقشه هاي ترسيم شده جهت مطالعه و اظهارنظر و انجام اصلاحات لازم و تهيه گزارشات آماري و تجزيه و تحليل هاي لازم
 • برآورد هزينه كارهاي متفرقه شامل نصب انشعاب آب و فاضلاب ، سازه اي و غيره
 • متره و برآورد و تهيه اسناد طرحهاي آب و فاضلاب
 • رسيدگي و اظهار نظر در خصوص گزارشات ماهيانه پيشرفت و كار تهيه صورت وضعيت ها 

شرح وظايف كارشناس سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

شرح وظايف كارشناس سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

 • پيگيري پروژههاي مرتبط با Gis كه براساس سياست هاي دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تعيين شده است
 • پيگيري و هماهنگي امور مربوط به تهيه نقشه ها و ايجاد مكانيزم بروز نگهداشتن اطلاعات مكاني در كليه بخش ها
 • پيگيري جهت تهيه اطلاعات توصيفي و مكاني در شهرهاي تحت پوشش و ساماندهي آن
 • پيگيري و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 • شناسائي نيازهاي مرتبط با Gis در واحدهاي مختلف و همكاري در برنامه ريزي جهت رفع نيازها و ارائه خدمات
 • پيگيري و نظارت بر پروژههاي مرتبط با Gis با هماهنگي مدير دفتر و واحدهاي ذيربط
 • انجام ساير امور محوله ارجاعي توسط مدير دفتر

شرح وظايف امور اجرايي طرح هاي تامين وتوزيع آب شهري

شرح وظايف امور اجرايي طرح هاي تامين وتوزيع آب شهري

 • نظارت بر ايجاد وتوسعه شبكه هاي توزيع آب شهري،احداث مخازن سيلابي وذخيره آب عمليات اجرائي ايستگاههاي پمپاژ آب ،تصفيه خانه هاي آب وتاسيسات جنبي. نظارت و اعمال كنترل بر صحت كاربرد مصالح و حصول اطمينان از كيفيت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژهها
 • كنترل ونظارت برحسن انجام عمليات حفاري وتجهيز چاههاي تامين آب شرب وخطوط انتقال آب و بررسي و تجزيه و تحليل مشخصات فني و عمومي طرحهاي آبرساني و توزيع آب
 • نظارت بر انجام بررسيهاي لازم جهت اولويتهاي اجرائي طرحهاي ايجاد وتوسعه شبكه توزيع آب شهري با توجه به اعتبار تصويب شده.
 • بررسي گزارشات پيشرفت كار قراردادهاي پيمانكاران از نظر كمي وكيفي .
 • حصول اطمينان از انجام تعهدات پيمانكاران وهمچنين مطابقت كار آنان با رويه ها واستانداردهاي اجرائي متداول .
 • كنترل ونظارت برصحت كاربرد مصالح وتجهيزات و اطمينان از كيفيت مطلوب مواد و مصالح
 • بررسي امكانات موجود از نظر تامين مصالح ،تجهيزات،ماشين آلات ،لوازم وارائه راهكارهائي در جهت رفع مشكلات وتنگناها .
 • ارزيابي وانتخاب پيمان كاران از نظر فني وتخصصي ،ماشين آلات ، منابع انساني و شركت در كميسيونهاي مربوطه.
 • ارائه طريق وپيشنهاد روشهاي در جهت افزايش راندمان وبهره وري كاري وكاهش هزينه ها
 • آشنايي با دستورالعملها ، بخشنامه ها ، آئين نامه ها و شرايط عمومي پيمان و .. آشنايي با استانداردهاي مختلف صنعت

شرح وظايف كارشناس تاسيسات و تجهيزات

شرح وظايف كارشناس تاسيسات و تجهيزات

 • انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري تاسيسات و تصفيه خانه ها
 • پيگيري نصب الكتروپمپ ها و راه اندازي و تجهيز چاهها و تاسيسات مكانيكي ايستگاههاي پمپاژ
 • طراحي و برآورد سيستمهاي انتقال و شبكه توزيع آب شهري
 • طراحي تاسيسات مكانيكي و برقي ابنيه فني مخازن شهري
 • نظارت بر چگونگي عمليات اجرائي بازسازي تاسيسات و تجهيزات و تامين و توزيع آب شهري حسب درخواست واحدها
 • ارائه نظرات كارشناسي در خصوص جايگزيني تاسيسات و تجهيزات
 • نصب ، آزمايش و بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه ها
 • انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و فني در زمينه تاسيسات مكانيكي و نگهداري و تامين وسايل تاسيساتي تهويه و تبريد و شوفاژ
 • تهيه طرحهاي تاسيساتي و دستورالعمل و گزارشهاي فني مربوطه
 • تهيه و تنظيم گزارش بر لوله كشي ساختمانها و تعمير وسايل تاسيساتي
 • بازديد و كنترل كار پيمانكاران نصب تاسيسات مكانيكي و برقي و بررسي و كنترل دقيق صورت وضعيت پيمانكاران طرحها و پروژهها و حصول اطمينان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پيمانها و تائيد و يا اصلاح آنها و تائيد انجام تعهدات

شرح وظايف كارشناس اجراي طرحهاي آب

شرح وظايف كارشناس اجراي طرحهاي آب

 • دريافت برنامه هاي كار از مسئول مافوق و انجام آن مطابق با روشهاي تعيين شده
 • استفاده از كاتالوگها و مدارك فني و همچنين نقشه هاي مربوطه در انجام عمليات تعميرات تاسيسات آب
 • درخواست كالاي مورد نياز پروژهها و پيگيري آنها و كنترل و نظارت بر كيفيت مطلوب مواد اوليه ، مصالح مورد نياز ، امكانات مورد استفاده طرحها و پروژهها به منظور بهبود بهره وري
 • پيگيري اخذ مجوزهاي حفاري از شهرداري در سطح شهر
 • بررسي و كنترل مداوم در زمينه رعايت استانداردهاي مصرف صحت عمل تجهيزات ، عمليات پرسنلي ، دستگاهها و ابزارهاي اندازه گيري
 • هماهنگي در اجراي صحيح و به موقع سرويس ، نگهداري ، تعميرات تاسيسات آب بطور اتفاقي و پيش بيني نشده
 • كنترل و بررسي علل خسارت و فرسودگي تاسيسات آب و يافتن راه حلهاي علمي و انجام اقدامات مقتضي به منظور جلوگيري از تكرار اشكالات و معايب فوق و رعايت مقررات و قوانين ايمني در حين كار
 • نظارت بر نصب تاسيسات مكانيكي ، برق و الكترونيكي تصفيه خانه ها و نظارت بر مرمت آسفالت كليه مسيرهاي حفاري و كسب اطمينان از تهيه نقشه ها در موارد بروز مشكلات و ضروري ايجاد تغييرات در روند طرحها
 • كنترل كار پيمانكاراني كه در زمينه شبكه توزيع ، احداث مخازن ، ساختمان ايستگاههاي پمپاژ ، تصفيه خانه هاي آب ، ساختمانهاي اداري و انبار ، عمليات حفاري و تجهيزچاههاي تامين آب شرب و خطوط انتقال فعاليت مي نمايند.
 • نظارت بر نگهداري نقشه هاي در آرشيو فني دفتر طراحي و استفاده از آنها در مواقع مورد نياز
 • در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه در چارچوب وظايف شغل مورد تصدي

شرح وظایف معاون مهندسي و توسعه

شرح وظایف معاون مهندسي و توسعه

 • تعيين هدفهاي قابل حصول در زمينه توسعه تاسيسات و ظرفيتهاي آب و فاضلاب شهري و ديگر خدمات مهندسي مورد نياز با مشاركت مديريت هاي تابعه ، نظارت و ارزيابي ميزان موفقيت در حصول به هدفها و تجديد نظر منظم در هدفهاي تعيين شده
 • نظارت براجراي طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسيسات آب و فاضلاب، شبكه هاي آبرساني ، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ ، ساختمانهاي اداري و انبارها
 • نظارت بررعايت استانداردهاي فني و زيست محيطي در اجراي طرحها
 • استفاده از تكنولوژي پيشرفته مناسب و استانداردهاي فني در حوزه مسئوليت
 • تصويب نهايي نقشه ها ، پروفيل ها ، طرحها و پروژههاي آب و فاضلاب و انطباق آن
 • توجه به مدت زمان شروح طرح تا مرحله بهره برداري و ارائه نظرات اصلاحي در جهت پيشبرد كارها
 • ايجاد و ابقاء روشهاي اجرايي و دستورالعمل هايي براي نظارت بر پروژهها ، كنترل كيفيت مصالح و تجهيزات و برنامه ريزي و نظارت در طراحي و انجام مطالعات مربوط به تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات جمع آوري ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب
 • برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبكه هاي توزيع آب شهري ، احداث مخازن سرويس و ذخيره آب ، عمليات اجرائي ايستگاههاي پمپاژ آب ، تصفيه خانه هاي آب و تاسيسات جنبي
 • برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبكه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب ، خطوط انتقال ، ايستگاههاي پمپاژ و تصفيه خانه ها و تاسيسات جنبي
 • انجام بازديدهاي منظم از وضعيت پيشرفت پروژهها و ارائه راهنمائي و صدور دستورات لازم
 • بررسي و تحليل مستمر گزارشات و اطلاعات و آمار جمع آوري شده به منظور مطابق نتايج با اهداف و برنامه هاي مصوب و تائيد آمارهاي پيشرفت عمليات پروژههاي توسعه اي
 • اتخاذ تدابير لازم به منظور تصحيح اقدامات و روشهاي اجرائي و ارائه گزارش به مدير عامل
 • تهيه اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمان ، طرحها و پروژههاي شركت و همچنين تعيين و تاييد شرايط خصوصي پيمانها و همكاري در برگزاري مناقصه هاي مربوطه
 • نظارت بر حسن اجراي ضوابط انتخاب پيمانكاران ، مشاوران و ارزيابي و نظارت بر عملكرد پيمانكاران
 • بررسي مشكلات و تنگناههاي طرحهاي آب و فاضلاب و اتخاذ تدابير لازم براي رفع آنها
 • تلاش براي ارتقاء كيفيت اجراي طرحهاي عمراني و كاهش زمان اجراي پروژهها

شرح وظایف حوزه معاونت مهندسي و توسعه

حوزه معاونت مهندسي و توسعه

نام واحد

عنوان پست سازماني

دفتر معاونت

معاون مهندسي و توسعه

متصدي امور دفتري و كاربررايانه

دفتر فني و خدمات مهندسي

مدير دفتر فني و خدمات مهندسي

كارشناس طراحي تاسيسات آب و فاضلاب

كارشناس سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

دفتر اجرائي طرحهاي تامين و توزيع آب شهري

مدير دفتر اجرائي طرحهاي تامين و توزيع آب شهري

كارشناس اجراي طرحهاي آب

كارشناس تاسيسات و تجهيزات

دفتر اجرائي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

مدير اجرائي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

كارشناس اجراي طرحهاي فاضلاب

شرح وظایف كارشناس آموزش

شرح وظایف كارشناس آموزش

 • همكاري در انجام امور دبيرخانه اي كميته تشكيلات و نيروي انساني
 • دريافت سياستها و خط مشي آموزشي كاركنان مراجع و مقامات مسئول
 • همكاري در تهيه شناسنامه آموزش كاركنان و به روز نگهداشتن اطلاعات شناسامه آموزشي
 • همكاري در تهيه و تدوين استانداردها و شاخص هاي آموزشي
 • انجام نيازسنجي آموزش از طريق شناخت پست و نيازهاي آموزشي هر پست و نيازهاي آموزشي كاركنان
 • همكاري با مسئولين واحدها جهت كسب نظرات آنها در خصوص نيازهاي آموزش هر واحد
 • نظارت بر ايجاد بانك اطلاعاتي كاركنان براساس شناسنامه آموزشي و نظارت بر به روز نگهداري بانك اطلاعاتي
 • برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مورد نياز و تعيين اولويتها و تعيين نيازهاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت سازمان
 • همكاري در تهيه و تدوين تقويم آموزشي شركت
 • همكاري در برگزاري دوره هاي آموزشي داخلي
 • بررسي توانائي مراكز آموزشي مختلف و ارتباط با اينگونه سازمانها و كسب همكاري ايشان جهت برگزاري دورهها
 • ارتباط با اساتيد و متخصصين جهت تدوين دوره هاي داخلي
 • همكاري در تهيه بودجه آموزشي و كمك آموزشي
 • برنامه ريزي جهت اعزام همكاران به دوره هاي آموزشي پيش بيني شده
 • ارائه برنامه جذب كارآموز و كارورز براساس سياستهاي داخلي
 • نظارت برحسن اجراء و برگزاري دوره هاي آموزشي در چهارچوب برنامه هاي مدون
 • انجام ارزشيابي هاي لازم در خصوص دوره هاي برگزار شده
 • تهيه و تدوين نظام ارزيابي كاركنان پس از طي دوره
 • تهيه آمار و اطلاعات و مستندات مورد نياز و ارائه گزارشات
 • همكاري در برگزاري كنفرانس و سمينارهاي آموزشي علمي و فني

شرح وظایف دفتر منابع انساني و آموزش

شرح وظایف دفتر منابع انساني و آموزش

 • دريافت سياستها و خط مشي هاي شركت در زمينه نيروي انساني و راهبردهاي آموزشي و تشكيلاتي
 • مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي مديران و كاركنان براساس هدفهاي كلي شركت
 • نظارت بر اجراي نظام پرداخت و طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل در سطح شركت
 • تدوين و تنظيم برنامه هاي آموزشي سطوح مختلف سازمان
 • بررسي و اظهارنظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي
 • نظارت بر اجراي برنام هاي نيروي انساني و آموزش و همكاري در تهيه وتدوين و نظارت بر اجراي دستورالعملها و روشها
 • مطالعه و تدوين ساختار مناسب تشكيلاتي براساس وضعيت فعلي و نيازهاي آتي و مستندسازي و استاندارد كردن فعاليتها
 • شناخت و نظارت بر روزآوري اطلاعات كمي و كيفي نيروي انساني و توزيع آنها برحسب پستهاي سازماني
 • برنامه ريزي ، سازماندهي و هماهنگي جهت اندازه گيري بهره وري كاركنان ، تجزيه و تحليل آن و طراحي و اجراي برنامه هاي بهبود سازماني
 • انجام اقدامات لازم جهت اجراي نظام ارزشيابي و بررسي و تحليل منابع حاصل از اجراي برنامه ارزشيابي كاركنان و سازمان
 • پيشنهاد بودجه آموزشي ، ملزومات ،منابع و وسايل كمك آموزشي
 • هماهنگي و جلب همكاري مراكز آموزشي به منظور استفاده از خدمات آموزشي و شناسائي مراكز آموزش معتبر
 • نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات نيروي انساني ( شناسنامه آموزشي كاركنان )
 • نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه و بلندمدت داخل و خارج سازمان
 • انجام اقدامات لازم در جهت تجهيز كتابخانه و تسهيل استفاده كاركنان در استفاده از كيفيت موجود و ايجاد امكانات لازم جهت دسترسي به آخرين دست آوردهاي علمي

شرح وظایف كارشناس آمار

شرح وظایف كارشناس آمار

 • مطالعه در موردنحوه جمع آوری آمار و اطلاعات موردنیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم
 • همكاري در تهيه و طرحهاي فرمهاي مورد نياز ورود و دريافت اطلاعات با واحدهاي سازماني
 • طراحي گردش اطلاعاتي در سازمان و تدوين فرمهاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز
 • راهنمایی واحد های مختلف سازمانی در نحوه تکمیل فرمهای آماری و گزارشات و تقسيم كار بين گروههاي مختلف جمع آوري اطلاعات
 • بررسي نحوه جمع آوری اطلاعات و پيگيري در جمع آوري اطلاعات و آمار، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده به منظورمشخص نمودن روند پیشرفت فعالیتهای مختلف سازمان و نشان دادن نقاط ضعف آنها.
 • ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز در چارچوب اطلاعات مورد نياز
 • طبقه بندي آمار و اطلاعات و خروجيها
 • جمع آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مورد نياز شركت و كنترل اطلاعات جمع آوري شده براساس خروجي سيستم و نظارت بر ارسال به موقع اطلاعات
 • انجام محاسبات آماری و ریاضی مورد لزوم و ارائه گزارشات ادواري و آمار توجيهي در خصوص طرحها و بررسي اولويت اجراي آنها از دیدگاه اقتصادی
 • تهيه گزارشات مورد نياز با اجراي سيستم اطلاعات مديريت و پردازش اطلاعات و آمار جهت دسترسي كاربران

شرح وظایف كارشناس رايانه

شرح وظایف كارشناس رايانه

 • جمع آوري اطلاعات از سيستم هاي موجود و تجزيه و تحليل آنها و مشخص نمودن اهداف سيستمها و طرح ريزي سيستم مناسب و تعيين مسير منطقي هر يك از برنامه ها
 • تهيه و تنظيم پيش نويس متون فني مربوط به فرابري دادها و دريافت مشخصات كلي برنامه ها و تعيين جزئيات ( شامل بررسي وروديها ، طراحي ركوردها و فيلدها ، جداول خروجي و فايلهاي اطلاعاتي ) و براساس آن انتخاب بسته هاي نرم افزاري مورد نياز سازمان
 • همكاري با طراحان و برنامه نويسان به منظور تهيه و پياده سازي برنامه هاي كاربردي مورد نياز و ارتباط با مراكز نرم افزاري جهت پشتيباني سيستمها
 • تهيه برنامه و برآورد هزينه ها و منابع مورد نياز طرحهاي ذيربط و حصول اطمينان از صحت عملكرد و ارتباط منطقي برنامه هاي با يكديگر
 • تهيه و ايجاد سيستمهاي نرم افزاري جديد يا بهبود دستگاههاي جديد
 • تعيين روشهاي حفاظت و كنترل سيستمهاي رايانه هاي (مشترك) و همكاري در رفع اشكالات احتمالي و پشتيباني و نگهداري از سيستمهاي موجود
 • تهيه برنامه زماني اجراي پروژههاي سيستم ، تعيين نيازمنديهاي پرسنلي و نيازهاي آموزشي براي پروژههاي سيستم
 • آزمايش سيستم بوسيله دادهاي آزمايشي به منظور حصول اطمينان از انطباق عملكرد ، نتايج با خواسته ها و رفع اشكالات احتمالي
 • انباشت و تنظيم برنامه ها در حافظه دستگاهها با حافظه كمكي براي استفاده هاي بعدي
 • رفع اشكالات احتمالي كه در جريان استفاده عملي از برنامه ها پيش مي آيند.
 • ايجاد و پياده سازي بانكهاي اطلاعاتي و آزمايش صحت عملكرد و تهيه گزارشات لازم
 • حفاظت از دادها و سيستم هاي اطلاعاتي و تعيين فرمهاي ورودي و خروجي و عملكردهاي سيستم و توسعه روشهاي كنترل و حفاظت بانكهاي اطلاعاتي براساس دستورالعمل تهيه شده
 • نگهداري و پشتيباني و حفاظت فايل ها و سيستم ها و حصول اطمينان از عدم آسيب بانك هاي اطلاعاتي از طريق نصب و راه اندازي سيستمهاي حفاظتي جهت جلوگيري از ورود ويروس به سيستم شبكه اي
 • آشنا ساختن ، آموزش و راهنمائي كارشناسان و استفاده كنندگان مختلف براي استفاده مؤثر از بانك هاي اطلاعاتي نرم افزارهاي مورد استفاده و امكانات شبكه كامپيوتري
 • اجراي سيستم اطلاعات مديريت (MIS ) به همراه عهده داري مسئوليت ورود اطلاعات مربوط به گزارشات سيستم اطلاعات مديريت
 • مطالعه و بررسي و شناسائي نرم افزارهاي مورد نياز شركت و تداوم در بهبود نرم افزاري
 • شركت در سمينارها و كلاس هاي آموزشي و كاربردي جهت تقويت و ارتقاء دانش فني مرتبط با فعاليتهاي مربوطه
 • در صورت لزوم انجام ساير وظايف مربوطه در چارچوب وظايف شغل مورد تصدي

شرح وظایف مدير دفتر آمار و فناوري اطلاعات

شرح وظایف مدير دفتر آمار و فناوري اطلاعات

 • دريافت اهداف ، سياستها و خط مشي از مديريت مافوق و هماهنگ كردن برنامه هاي دفتر با خط مشي و سياستها
 • حصول اطمينان از آمادگي امكانات در واحدهاي تحت نظارت شامل نيروي انساني ، ملزومات و ساير موارد مورد لزوم
 • ايجاد هماهنگي در ساختار و محتواي منابع اطلاعات شركت و به روز نگهداشتن آنها .
 • استقرار شبكه رايانه اي و تسهيل در دست يابي و استفاده كاركنان
 • بررسي و تائيد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني و امكانات موجود براي ارائه خدمات
 • پيش بيني و نظارت بر تهيه و استقرار سيستم هاي مكانيزه و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب مورد نياز واحدها و توسعه و بهبود سيستمهاي موجود و بكارگيري و استفاده از تكنولوژي هاي جديد در جهت بهبود كارآئي آنها و برنامه ريزي جهت از رده خارج نمودن سيستمهاي غيركارآمد
 • حفاظت و پشتيباني از نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود و امور مربوط به تعميرات و ارتقاء تجهيزات سخت افزاري و سيستمهاي نرم افزاري
 • نصب و راه اندازي سيستم مناسب گردش اطلاعات
 • نظارت بر طراحي گردش اطلاعات در سازمان و تدوين فرمهاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز
 • نظارت بر اجراي سيستماطلاعات مديريت ز طريق نصب نرم افزارهاي مرتبط بهم و تهيه گزارشات مورد نياز و ايجاد سيستم ذخيره سازي و حفظ اطلاعات
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعات مديران و ارائه مشاوره به مديران.
 • نظارت بر نصب و راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري
 • برقراري ارتباط با پايگاههاي اطلاعاتي جهت تسهيل دريافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جويي و توجيه اقتصادي و توزيع آنهابمنظور استفاده واحدهاي مرتبط.
 • نظارت بر آشناسازي و راهنماي كاربران
 • تهيه وارائه گزارشات تلفيقي از نتايج عملكرد فعاليتهاي شركت وارائه آن به مراجع ذيربط

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و منابع انساني

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و منابع انساني

 • برنامه ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود مديريت
 • تهيه و تنظيم خط مشي ها و تدوين برنامه هاي ادواري با هماهنگي ساير بخشهاي شركت و تعيين اولويت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مديريت عامل
 • تدوين روشها و سياستها ، تعيين و ارزيابي سيستمهاي موجود و طراحي سيستمهاي جديد در راستاي تحقق اهداف شركت
 • جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و به روزآوري آمار و اطلاعات در چارچوب وظايف و مسئوليتهاي شركت
 • بررسي طرح ها و برنامه ها و هماهنگي با اهداف و سياستهاي تعيين شده و ارائه پيشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفيق طرح ها و برنامه ها
 • تهيه و تنظيم تشكيلات كلي و تفصيلي و نظارت بر اجراي آن
 • برنامه ريزي و نيازسنجي نيروي انساني و آموزشي به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمي كاركنان و افزايش بهره وري
 • انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي كاركنان و احدهاي حوزه معاونت
 • بررسي ظرفيتهاي مالي ، امكانات اجرايي و پرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شركت
 • نظارت بر برنامه هاي اجراء شده و تدوين شاخص ها و معيارهاي ارزيابي برنامه ها و عمليات اجرائي و تعيين انحراف معيار در جهت تحليل نقاط قوت و ضعف روشهاي اجرائي و در نهايت پيشنهاد اصلاح عمليات اجرائي
 • انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي سيستمها و روشهاي اجرائي و عملياتي پيشرفته و متحدالشكل
 • ايجاد و راه اندازي سيستمهاي مورد نياز و ارتقاي سيستمهاي اطلاعات مديريت ، ترويج مكانيزاسيون سيستمها ، تلفيق و ادغام اطلاعات به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي
 • همكاري در بررسي راهكارهاي عملي بروي سپاري فعاليتها
 • برنامه ريزي عملياتي ، تهيه و تنظيم بودجه سالانه ، تدوين شاخص ها و معيارهاي برنامه و پيشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه هاي كاري
 • تدوين روشها و سياستهاي مالي و اقتصادي و ارائه پيشنهاد مطلوب به منظور افزايش كارآئي فعاليتها و برنامه هاي شركت
 • تجزيه و تحليل قيمت تمام شده ، درآمد و هزينه شركت

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
1067 بازدید
4891 بازدید

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):43
43 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 22-01-1400, 14:15