مقاله خشک کن خورشیدی در تصفیه خانه فاضلاب بجنورد - جیران وحیدی