شرح وظایف حوزه معاونت بهره برداري

  • چاپ

حوزه معاونت بهره برداري

نام واحد

عنوان پست سازماني

دفتر معاونت

معاون بهره برداري

دفتر بهره برداري از تاسيسات آب

مديردفتر بهره برداري از تاسيسات آب

كارشناس بهره برداري از تاسيسات توزيع

كارشناس تله متري و كنترل از راه دور

دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب

مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب

شرح وظایف كارشناس بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات فاضلاب

دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب و فاضلاب

كارشناس مسئول آزمايشگاه

كارشناس آزمايشگاه شيمي

كمك كارشناس و نمونه بردار

دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل

شرح وظایف كارشناس مسئول انرژي و سيستمهاي كنترل