مدیران ستادی

  • چاپ

 مدیر مالی

سرپرست دفتر تشکیلات ، آموزش منابع انسانی

مدیر بازرگانی

 سرپرست مدیر امور پشتیبانی

 سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

 مدیر دفتر خدمات مشترکین

مدیردفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین ، تصفیه و خطوط انتقال

سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری خطوط انتقال و تصفیه فاضلاب

مدیر دفتر مطالعات و بررسی فنی آب

سرپرست دفتر امور کارکنان و رفاه

مدیر دفتر پیاده سازی اجرای تعرفه

مدیر کنترل طرح و مدیریت پروژه

مدیر سیستم های کنترل و انرژی آب

ُسرپرست دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

 مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

سرپرست دفتر نظارت بر درآمد وصول مطالبات